Generelle vilkår og betingelser

Som alle andre virksomheder har vi også juridisk forankrede generelle vilkår og betingelser. Hvis det er nødvendigt, kan du og vi henvise til dem.

Men så langt ønsker vi ikke, at det skal komme: En tilfreds kunde, der er glad for planterne, taler om dem til andre og besøger vores webshop igen, er af stor værdi for os! Tilfredse kunder giver os mulighed for at brede budskabet om HækplanteShop® yderligere. Hvis der er problemer, vil vi gøre vores yderste for at løse dem uden at gemme os bag vilkårene og betingelserne. Når du afgiver en ordre, skal du dog acceptere nedenstående vilkår og betingelser:

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle priser, tilbud og aftaler fra HaekplanteShop®, et handelsnavn for Totalplants B.V., CVR-nummer 57300461.

1.2 Ud over disse generelle vilkår og betingelser kan der gælde yderligere vilkår og betingelser for visse tjenester og/eller produkter, hvis dette udtrykkeligt er angivet. I tilfælde af uoverensstemmelse har de generelle vilkår og betingelser forrang. 

1.3 Bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser kan kun fraviges, hvis dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt, i hvilket tilfælde de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser forbliver i fuld kraft og virkning.

1.4 Hvis køberen derudover henviser til generelle vilkår og betingelser eller købsbetingelser, gælder disse ikke, medmindre HækplanteShop® udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed skriftligt.

1.5 Hjemmesiden HaekplanteShop® er primært rettet mod det dansktalende marked.

1.6 Udtrykket "køber" forstås som enhver fysisk eller juridisk person, der er eller vil være i et kontraktforhold af enhver art med HækplanteShop®.

1.7 HækplanteShop® forbeholder sig ret til at ændre eller supplere disse vilkår og betingelser fra tid til anden.

1.8 Ved at afgive en ordre accepterer køberen disse generelle vilkår og betingelser og alle andre rettigheder og forpligtelser som angivet på hjemmesiden.

2. Tilbud og indgåelse af kontrakter

2.1 Tilbud eller prisangivelser skal forstås som en opfordring til den potentielle køber om at acceptere  et tilbud. HækplanteShop® er ikke bundet af det på nogen måde, medmindre dette er klart angivet skriftligt. Den potentielle købers accept af anmodningen om tilbud skal betragtes som et tilbud og kan kun føre til indgåelse af en kontrakt, hvis de øvrige bestemmelser i denne artikel er overholdt.

2.2 Tilbuddene gælder, så længe lager haves. I tilfælde af tilbud via hjemmesiden vil dette blive kommunikeret via telefon eller e-mail.

2.3 Et navngivet tilbud har en gyldighedsperiode på 2 uger, medmindre en anden periode er angivet i tilbuddet.

2.4 Et tilbud fra den potentielle køber i henhold til artikel 2.1 skal anses for at være afgivet, hvis en af følgende omstændigheder foreligger:

- Den potentielle køber har specificeret præcis, hvilket produkt og/eller hvilken service, de gerne vil modtage;

- den potentielle køber har indtastet data i det relevante udfyldningsskema på hjemmesiden, og de relevante data ("ordreformular") er blevet sendt elektronisk til HækplanteShop®, og

- er blevet modtaget af HækplanteShop®.

2.5 En kontrakt er indgået på det tidspunkt, hvor en ordrebekræftelse overdrages til køberen eller, hvis tilbuddet gives via hjemmesiden, sendes via e-mail til den e-mail-adresse, som køberen har angivet.

2.6 Køber og HækplanteShop® er udtrykkeligt enige om, at en gyldig aftale er indgået ved brug af elektroniske kommunikationsmidler, så snart betingelserne i artikel 2.4 og 2.5 er opfyldt. I særdeleshed påvirker selv fraværet af en korrekt underskrift ikke den bindende karakter af tilbuddet og dets accept. De elektroniske filer fra HækplanteShop® tjener som formodning om bevis i denne henseende, i det omfang loven tillader det.

2.7 Oplysninger, illustrationer, meddelelser og erklæringer om anvendelighed, der gives mundtligt, telefonisk eller via e-mail vedrørende alle tilbud og produkternes væsentlige egenskaber, er så nøjagtige som muligt. HækplanteShop® garanterer dog ikke, at alle tilbud og produkter er i fuld overensstemmelse med de givne oplysninger eller anvendeligheden. Uoverensstemmelser kan i princippet ikke føre til kompensation og/eller opgivelse.

3. Priser

3.1 Alle priser er angivet i danske kroner i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser og inkluderer den lovmæssige merværdiafgift.

3.2 Specialtilbud er kun gyldige i den gyldighedsperiode, der er angivet i forbindelse med tilbuddet. Denne information er trykt eller nævnt på hjemmesiden for det respektive specialtilbud. 

3.3 Køber skylder den pris, der er meddelt denne af HækplanteShop® i sin bekræftelse i overensstemmelse med artikel 2.5 i disse vilkår og betingelser. Åbenlyse (manipulations)fejl i tilbuddet, såsom åbenlyse unøjagtigheder, kan også korrigeres af HækplanteShop® efter aftalens indgåelse.

3.4 Leveringsomkostninger er ikke inkluderet i prisen, medmindre andet er tydeligt angivet under de angivne betingelser.

3.5 HækplanteShop® vil tydeligt angive de relevante leveringsomkostninger, før ordren afgives.

4. Betaling

4.1 Køber skal betale før eller efter levering og skal modtage en faktura før eller efter levering.

Køberen kan bruge en af følgende betalingsmetoder:

- Bankoverførsel samme dag

- Kreditkort (Mastercard, Visa)

- PayPal

- Klarna (+administrationsomkostninger)

- GooglePay

- ApplePay

- Dankort

4.2 Såfremt der er aftalt en betalingsfrist, kommer køber først i misligholdelse ved udløbet af denne frist. Betalingsfrister kan kun aftales skriftligt på betingelser, der er fastsat og aftalt på det pågældende tidspunkt.

4.3 Køber bærer også alle retslige og udenretslige omkostninger af enhver art, som HækplanteShop® pådrager sig som følge af købers manglende opfyldelse af betaling eller andre forpligtelser.

4.4 I tilfælde af betalingsmisligholdelse er HækplanteShop® berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning eller til at suspendere (yderligere) levering, indtil køberen har opfyldt sine betalingsforpligtelser fuldt ud, herunder betaling af forfaldne renter og omkostninger.

5. Levering og leveringstid

5.1 Ordrer vil blive leveret så hurtigt som muligt eller på det ønskede tidspunkt. Det betyder en leveringstid på et par arbejdsdage. Den angivne leveringstid er kun en indikation og må aldrig betragtes som en bindende dato.

5.2 Hvis køber bestiller et produkt, der midlertidigt er udsolgt, vil køber blive informeret om, hvornår produktet vil være tilgængeligt igen. Forsinkelser vil blive kommunikeret til køber via e-mail eller telefon.

5.3 Levering skal ske til den adresse, som køber har oplyst ved aftalens indgåelse.

5.4 Når de produkter, der skal leveres, er blevet leveret til den angivne leveringsadresse, overgår risikoen for disse produkter til Køber.

6. Fortrydelsesret (kun for private forbrugere)

6.1 Kun en privat forbruger har ret til at tilbagekalde kontrakten inden for en periode på 14 dage uden at angive nogen grund.

6.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse.

6.3 For at udøve din fortrydelsesret skal du underrette os (HækplanteShop, de Kuil 27a, 5071 RH - Holland, info@haekplante-shop.dk, telefon: 0045 32759081) i en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, en fax eller en e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardfortrydelsesformular til dette formål, hvilket dog ikke er obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.


Virkningerne af tilbagekaldelsen

6.4 Hvis du fortryder aftalen, skal du straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale, have tilbageført alle betalinger, som du har foretaget indtil da, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Ved tilbagebetaling anvender vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; i intet tilfælde vil du blive opkrævet betaling for denne tilbagebetaling.

6.5 Du skal returnere eller udlevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os om annullering af denne kontrakt. Du har overholdt fristen, hvis du sender varerne inden udløbet af 14-dages perioden.

6.6 Vi afholder omkostningerne ved returnering af varerne.

6.7 Du skal kun betale for eventuel forringelse af varens værdi, hvis denne forringelse skyldes håndtering af varen, som har været unødvendig for at vurdere varens kvalitet, egenskaber og den måde, den fungerer på.

6.8 Undtaget fra fortrydelsesretten er et forbrugerkøb, der vedrører levering.

7. Ejendomsforbehold

7.1 Ejendomsretten til produkterne, uanset den faktiske levering, overgår ikke til køber, før køber har betalt alle skyldige beløb i henhold til enhver aftale med HækplanteShop®, herunder betaling af renter og omkostninger, herunder for tidligere eller senere leverancer og for alt arbejde, der er udført eller skal udføres i forbindelse med produkterne.

7.2 Køber må ikke behæfte, afhænde, videresælge eller på anden måde disponere over Produkterne eller anvende Produktet på en sådan måde, at Sælger ikke kan udøve sine rettigheder i henhold til ejendomsforbeholdet før overdragelsen af ejendomsretten.

8 Garanti, ansvar og reklamationer

8.1 HækplanteShop® skal sikre, at de varer, der skal leveres, opfylder de sædvanlige krav og standarder, der med rimelighed kan forventes af dem.

8.2 HækplanteShop® er aldrig forpligtet til at betale erstatning til køber eller andre, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra HækplanteShop®'s side. HækplanteShop® er aldrig ansvarlig for følgeskader eller kommercielle skader, indirekte skader og tab af fortjeneste eller omsætning.

8.3 Hvis HækplanteShop® af en eller anden årsag er forpligtet til at kompensere for skader, vil kompensationen aldrig overstige et beløb svarende til fakturaværdien af det produkt eller den service, der forårsagede skaden.

8.4 Uden at det berører bestemmelserne i denne artikel, kan der ikke være tale om en garanti, hvis:

- produkterne beviseligt er blevet forsømt eller ikke passet ordentligt.

- den originale faktura ikke kan fremvises.

- skaden er forårsaget af forsæt, grov uagtsomhed eller skødesløshed.

8.5 Køber skal gøre garantikrav og reklamationer på produkter gældende straks efter opdagelsen, dog senest tre dage efter levering. I modsat fald bortfalder reklamationsretten, og produkterne anses for at være accepteret i god stand.

8.6 Køber er forpligtet til at returnere produktet til HækplanteShop® for at sikre korrekt inspektion og behandling af garantikravet. I tilfælde af en berettiget reklamation forpligter HækplanteShop® sig til at levere et tilsvarende produkt, medmindre andet er aftalt. Køberen har under ingen omstændigheder ret til refusion af købsprisen. 

8.7 I tilfælde af en ubegrundet reklamation og/eller returnering vil forsendelses- og håndteringsomkostninger blive opkrævet.

9 Force majeure

9.1 I tilfælde af force majeure er HækplanteShop® ikke forpligtet til at opfylde sine forpligtelser over for køberen, eller forpligtelsen er suspenderet i force majeure-perioden.

9.2 Force majeure betyder enhver omstændighed uden for HækplanteShop®'s kontrol, som forhindrer opfyldelsen af alle eller en del af dens forpligtelser over for køberen. Disse omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, ekstreme vejrforhold, strejker, brand, driftsforstyrrelser, energiforstyrrelser, manglende eller forsinket levering fra leverandører eller andre indgribende tredjeparter. Force majeure omfatter også forstyrrelser i et (telekommunikations)netværk eller en forbindelse eller de anvendte kommunikationssystemer og/eller manglende tilgængelighed af hjemmesiden på et hvilket som helst tidspunkt.


10 Intellektuel ejendomsret

10.1 Køber anerkender udtrykkeligt, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder til de præsenterede oplysninger, meddelelser eller andre tilkendegivelser, der vedrører Produkterne og/eller Hjemmesiden, tilhører HækplanteShop®, dets leverandører eller andre rettighedshavere.


11. Afsluttende bestemmelser

11.1 Kun hollandsk lov er gældende for kontrakterne. Bestemmelserne i Wienerkonventionen om køb og eventuelle fremtidige bestemmelser om salg af løsøre, hvis anvendelse kan udelukkes, gælder ikke.

11.2 Medmindre ufravigelige bestemmelser foreskriver andet, vil alle uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med en aftale, blive forelagt den kompetente hollandske domstol i det distrikt, hvor HækplanteShop® er registreret.

11.3 Hvis en bestemmelse i kontrakten eller de generelle vilkår og betingelser viser sig at være ugyldig, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser i kontrakten eller de generelle vilkår og betingelser. I et sådant tilfælde skal parterne blive enige om en ny bestemmelse, der så vidt muligt opfylder formålet med den oprindelige bestemmelse.